OPEN GAME HỒI  10H00  SÁNG CHỦ NHẬT  NGÀY  27/09/2015